سخن روز
بر هر خردمند اندیشمندی از امتم، چهار چیز لازم است: گوش دادن به دانش، حفظ، انتشار و عمل کردن به آن.       رسول اکرم "ص"- البحار 160/74
اخبار

 اوراق مزایده کارخانه تولید دان مرغ و مجموعه مزارع مرغ مادر و کارخانه جوجه کشی شیرکوه یزد

1396-10-23 05:33:01

 آگهی مزایده مجموعه سردخانه آبزی فرآیند بوشهر

1396-10-11 05:51:01

1396-05-03 03:05:01

1396-01-28 03:39:01