» درباره ما » چارت سازمانی » اعضای هیئت مدیره

آقای محسن شیخ مدیرعامل و عضو هیات مدیره

رسانه جدید

دکتر روح اله اوقانی رئیس هیات مدیره

رسانه جدید

آقای سجاد ابراهیمی نایب رئیس هیات مدیره

رسانه جدید