» درباره ما » منشور اخلاقی

منشور اخلاقی کارکنان شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد

مدیران و کارکنان شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد به منظور توجه جدی به اخلاقیات، وجدان کاری، تکریم ارباب رجوع و دستیابی هر چه بیشتر به اهداف عالیه شرکت،  پیمان بسته اند با ایمان به خداوند متعال در جهت کسب رضایت حق تعالی گام بر داشته و خداوند را همیشه ناظر بر اعمال خود دانسته و مجری اصول منشور اخلاقی زیر باشند:

1.رفتار سازمانی مبتنی بر پایبندی به قانون در راستای چشم انداز ماموریتهای شرکت

2.احترام به حقوق و کرامت انسانی افراد و رعایت حریم شخصی و جایگاه آنان

3.پایبندی به شئونات و ارزشهای دینی و رعایت آراستگی و پوشش ظاهری

4.تلاش در جهت افزایش توانمندی های علمی و حرفه ای با هدف ارتقاء کیفیت تولیدات و خدمات ارائه شده

5.رعایت احترام ، ادب ، عدل و انصاف در گفتار و رفتار

6.داشتن وجدان کاری ، نظم ، سعه صدر ، انتقاد پذیری ، مسئولیت پذیری و وفاداری به منافع شرکت

7.حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه شرکت و عدم افشای آن در خارج ازضوابط و مقررات

8.رجحان منافع شرکت بر منافع فردی و در صورت وجود هرگونه تعارض منافع

9.عدم انجام هر فعالیتی که به شهرت و عملکرد کارکنان و شرکت صدمه زند مانند شایعه سازی ، تهمت ، غیبت و خبر چینی

10.احتراز از هرگونه تبعیض نژادی ، قومی ، مذهبی و جنسیتی