» درباره ما » چارت سازمانی » اعضای هیئت مدیره

آقای مرتضی عبداللهی سرپرست

رسانه جدید

دکتر روح اله اوقانی آرانی رئیس هیات مدیره

رسانه جدید

آقای سجاد ابراهیمی نایب رئیس هیات مدیره

رسانه جدید