» درباره ما » چارت سازمانی » اعضای هیئت مدیره

جناب آقای دکتر احمد اصل رکن آبادی سرپرست

رسانه جدید

دکتر روح اله اوقانی رئیس هیات مدیره

رسانه جدید

آقای سجاد ابراهیمی نایب رئیس هیات مدیره

رسانه جدید